اهداف و برنامه ها

هدف و چشم انداز

۱ – تقویت قوای ذهنی
۲- تقویت قوای جسمی
۳- تقویت روابط عمومی و اجتماعی
۴- آموزش و تقویت آموزه های دینی و مذهبی

تقویم اجرایی

تقویم پیش بهمن 99
تقویم پیش دی99
تقویم پیش آذر99
تقویم پیش آبان99
تقویم پیش مهر99
فهرست