نمونه کارهایی از فعالیت های نو آموزان

این فعالیت ها شامل: دست ورزی باخمیر-کاردستی – فعالیت های نظم فکری – رنگ آمیزی و غیره می باشد.

فهرست