ورزش و بازی های گروهی

نوآموزان عزیز در طول سال به بازی های شاد گروهی و فعالیت های ورزشی مناسب می پردازند و با انرژی خاص آن را انجام می دهند.

 

فهرست